Catskills schmatskills.....I've got my eye on the Lake baby!