_________________________
Shongum ain\'t Indian,
it\'s Shawank-unk.